អតីត OPERACY
Last Update Wednesday, January 25, 2017

យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបណ្តាភ្ញៀវសំខាន់ទាំងឡាយនៃវគ្គ OPERACY ទាំងចាស់ និងថ្មីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ថៃ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ, ភូមា, ម៉ាឡេស៊ី, សិង្ហបុរី, ស្រីលង្កា និងហ្វីលីពីន ចូលរួមក្នុង គេហទំព័រ Facebook របស់ OPERACY Alumni ទាំងអស់គ្នា។

គោលបំណងរបស់ OPERACY Alumni 
• អភិវឌ្ឍបណ្តាញបុគ្គល POS នៅទូទាំងពិភពលោក
• ចែករំលែករូបថត, អនុស្សាវរីយ៍, បទពិសោធន៍ និងការយល់ឃើញ
• ផ្តល់ជូនព័ត៌មានថ្មីៗរបស់វគ្គ OPERACY
• ជម្រាបជូនដំណឹងស្តីពីបណ្តាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មីៗ និងព្រឹត្តការណ៍ថ្មីៗ
• ផ្តល់ជំនួយ និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលមានតម្រូវការ

OPERACY Alumni Group: 
 
(Add a comment and Share on your Facebook)