វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ
Last Update Monday, January 15, 2018

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំខាន់ៗស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ HEDC អន្តរជាតិ

·        អភិបាលកិច្ចល្អ

·        OPERACY – កូនសោទៅកាន់ភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន ការពង្រឹងអំណាច និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

·        CoOPERACY – ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបប្តូរទម្រង់

·        ការធ្វើផែនការដោយការចូលរួម៖​ យុទ្ធសាស្ត្រ, ការអភិវឌ្ឍ និង ​ផែនការសកម្មភាព

·        ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង

·        ជំនាញសម្របសម្រួល

·        ការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយទំនាស់

·        បង្កើតក្រុមទំនាស់វិជ្ជមាន

·        ការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណា និង បែបប្រឌិតញាណ

·        ការដោះស្រាយបញ្ហា

·        ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

·        ការជម្រុញចិត្តបុគ្គលិក

·        ការបង្កើតកម្មវិធី​ និង​ អត្តសញ្ញាណគម្រោង ​ និង ការអភិវឌ្ឍ

·        ការយល់ដឹង និង អភិវឌ្ឍសហគមន៍

·        ការបង្វឹក និងផ្តល់ការណែនាំ

·        ភាពជាអ្នកដឹកនាំភពផែនដី

·        វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រូវការ (អង្គភាព)

 

 

 
(Add a comment and Share on your Facebook)