សេវាប្រឹក្សាយោបល់
Last Update Monday, January 15, 2018

·        សិក្សាអត្តសញ្ញាណនៃគម្រោង

·        ការរចនាគម្រោង

·        ការសិក្សាភាពជាក់លាក់នៃគម្រោង

·        ការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងគម្រោង

·        ការតាមដាន, ការបង្វឹក, និង វាយតម្លៃ

·        ការគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្ន, ការស្តារ, និង ផ្តល់និតិសម្បទា

·        ការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី

·        ការអភិវឌ្ឍយុវជន

·        ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និង ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយបច្ចកទេសកសិកម្ម

·        ជលផល​និងវារីវប្បកម្ម ​និង ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយបច្ចកទេសកសិកម្ម

·        ការអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តអាជីវកម្មខ្នាតតូច​និង​ការអនុវត្ត

·        ការសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងសេវាកម្មស្ទង់មតិ

·        ការអភិវឌ្ឍន៍និងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

·        ការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយទំនាស់

·        ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (TOT)

·        ការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សា

·        ការបណ្តុះបណ្តាល/រៀនផលិតកម្មវីឌីអូ

 
(Add a comment and Share on your Facebook)